Ogólna klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administrator danych
  Administrator danych (AD) Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Korzennej 33/35 (kod 80-851), z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@nck.org.pl lub listownie na adres siedziby
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
  Inspektor Ochrony Danych (IOD) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail iod@nck.org.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 6 ust. 1 lit c RODO) lub w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom właściwym do rozpatrzenia danej sprawy oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy, a następnie w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami
 6. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
 7. Przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w profilowane w celu dopasowania jak najlepszej oferty. Ponadto przetwarzamy Państwa  dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Państwa ofert odpowiadających Państwa kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); do przekazania do innych podmiotów z Grupy w celu wsparcia i usprawnienia procesu rekrutacji (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 12. Dodatkowe
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych nie będą mogły być realizowane usługi i zadania, które wymagają podania danych osobowych

Zasady i Warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania przed skorzystaniem z tej Witryny („Witryna”). Korzystanie z tej Witryny podlega niniejszym warunkom użytkowania („Warunki”) w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków, napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji. Twój dostęp do strony internetowej www.dzwiekipolnocy.pl i korzystanie z niej („Strona”) podlega następującym warunkom i postanowieniom, a także prawu polskiemu. Twój dostęp do Witryny jest brany pod uwagę za Twoją zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Uzyskując dostęp, przeglądając i korzystając z Witryny, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki użytkowania. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, organizator 37. Festiwalu Dźwięki Północy („NCK Gdańsk”) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania i może to zrobić, umieszczając informację o takich modyfikacjach na tej stronie. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu jakiejkolwiek modyfikacji oznacza akceptację takiej modyfikacji. Należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami użytkowania.

Podstawy prawne

Zgadzasz się na dostęp i korzystanie z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich praw, statutów, zasad i przepisów dotyczących korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny, zgadzasz się, że nie będziesz:

 • Korzystać z Witryny w celu popełnienia przestępstwa lub zachęcania innych do angażowania się w jakiekolwiek zachowanie, które stanowiłoby przestępstwo lub powodowało powstanie odpowiedzialności cywilnej.
 • Publikowania lub przesyłania treści dyskryminujące, zniesławiające, napastliwe, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem.
 • Używania Witryny do podszywania się pod inne osoby lub podmioty.
 • Korzystania z Witryny, aby przesyłać dowolne treści zawierające wirusa oprogramowania, „konia trojańskiego” lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, które mogą zmieniać, uszkadzać lub zakłócać działanie Witryny lub sprzętu lub oprogramowania jakiejkolwiek innej osoby, która uzyskuje dostęp do Witryny Strona.
 • Przesyłania, publikowania, wysyłania e-mailem lub w inny sposób przesyłania jakiekolwiek materiały, których nie masz prawa przekazywać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunku umownego.
 • Zmiany, uszkadzania lub usuwania treści zamieszczone na stronie.
 • Zakłócania w jakikolwiek sposób normalny przepływ komunikacji.
 • Domagania się relacji z jakąkolwiek firmą, stowarzyszeniem lub inną organizacją, z którą nie jesteś upoważniony do domagania się takiej relacji lub reprezentowania lub reprezentowania takiej relacji.
 • Publikowania ani nie przesyłania żadnych niechcianych reklam, materiałów promocyjnych lub innych form nagabywania.
 • Publikowania wszelkie materiały, które naruszają lub naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby.
 • Zbierania lub przechowywania danych osobowych  innych osób.

Zakończenie użytkowania

NCK Gdańsk może, według własnego uznania, zakończyć lub zawiesić dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej bez powiadomienia i z dowolnego powodu, w tym z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku wypowiedzenia użytkownik nie będzie już uprawniony do dostępu do Witryny, a NCK Gdańskużyje wszelkich możliwych środków w celu wyegzekwowania takiego wypowiedzenia.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić NCK Gdańsk oraz wszystkich jej pracowników i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami zaciągniętymi w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania, w tym uzasadnionych honorariów i kosztów adwokackich. Zgadzasz się w pełni współpracować w obronie takiego roszczenia. NCK Gdańsk zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Państwa. Zgadzasz się nie załatwiać żadnej sprawy bez pisemnej zgody NCK Gdańsk.

Zrzeczenie się gwarancji

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z Witryny lub wszelkich materiałów dostępnych za pośrednictwem tej Witryny na własne ryzyko. Ani NCK Gdańsk, ani jej pracownicy nie gwarantują, że Witryna będzie nieprzerwana, bezproblemowa, wolna od pominięć lub bezbłędna, ani nie udzielają żadnej gwarancji co do wyników, jakie można uzyskać z korzystania z Witryny. Zawartość i funkcja Witryny są udostępniane użytkownikowi „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, użytkowania lub waluty.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku NCK Gdańsk ani jej pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, szczególne, karne, przykładowe lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, w tym między innymi utratę przychodów lub przewidywane zyski, utratę renomy, utratę działalności, utratę danych, awarię lub awarię komputera lub jakiekolwiek inne szkody.

Obszar geograficzny

O ile nie określono inaczej lub nie uzgodniono z Tobą, informacje na tej Stronie zostały przygotowane zgodnie z polskim prawem. W zakresie, w jakim nie jest to zgodne z prawem kraju, w którym mieszkasz lub z którego uzyskujesz dostęp do tej Witryny, nie jest ona skierowana do Ciebie.

Znaki towarowe, prawa autorskie i ograniczenia

Witryna jest kontrolowana i obsługiwana przez NCK Gdański. Wszystkie materiały w Witrynie, w tym między innymi obrazy, ilustracje, klipy audio i klipy wideo, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej, które są własnością i są kontrolowane przez NCK Gdańsk, jej spółki powiązane lub przez inne strony, które udzieliły NCK Gdańsk licencji na swoje materiały.

Użytkownicy

Zgadzasz się nie podejmować prób przesyłania jakichkolwiek materiałów na tę witrynę, które zawierają wirusa, złośliwy kod komputerowy lub jakikolwiek szkodliwy składnik, oraz nie próbować w inny sposób zmieniać zawartości Witryny. Zgadzasz się, że jesteś w pełni odpowiedzialny za korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego komputera i zgadzasz się zapewnić, że każda taka osoba przestrzega niniejszych Warunków. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić NCK Gdańsk o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego adresu e-mail lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Prawo

Niniejsze Warunki podlegają i mają być interpretowane zgodnie z prawem polskim. Zgadzasz się na niewyłączną jurysdykcję sądów w Polsce i wszelkich sądów, które mogą rozpatrywać odwołania od tych sądów w odniesieniu do wszelkich postępowań związanych z niniejszymi Warunkami lub niniejszą Witryną. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez Sąd za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na pozostałą część Warunków, które będą obowiązywać w pełnej mocy. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.

Zakończenie

Przechodząc do jakiejkolwiek innej części tej Witryny, zgadzasz się, że przeczytałeś, rozważyłeś i zrozumiałeś niniejsze Warunki i będziesz nimi związany. Zgadzasz się regularnie sprawdzać treść niniejszych Warunków pod kątem zmian i uważnie przeczytasz warunki, warunki i zastrzeżenia zawarte w innych częściach tej Witryny.